Re-integratie

Werkfit-traject en/of re-integratietraject en/of bemiddeling naar werk

Na het intaketraject en de diagnostische fase komt er een re-integratieplan. In het re-integratieplan staan de stappen beschreven hoe verder te gaan in het traject. In vrijwel alle gevallen moet de zelfredzaamheid van de klant vergroot worden door het geven van trainingen en begeleiding op het gebied van bewustwording, gedragsverandering dan wel presentatie- en sollicitatietechnieken.

Bemiddeling / Plaatsingsondersteuning

Om tot een succesvolle bemiddeling te komen wordt de klant als het ware aan de hand genomen. Daarnaast is er regelmatig contact, afhankelijk van de klant, maar zeker eens per 14 dagen, om de voortgang te evalueren en de gemaakte afspraken te bespreken.

Intensieve begeleiding van klanten

 • Bewustwording van eigen verantwoordelijkheid en toekomstgericht denken.
 • Persoonlijke aspecten mee laten wegen bij de vervolgstappen.
 • Stimuleren.
 • Feeling houden met de klant gedurende gehele traject.

Terugkoppeling naar opdrachtgever

 • Schriftelijk rapporteren over de stand van zaken van de mogelijke opleiding en werkervaringsplaatsen.
 • Moment van eventuele overname bij andere werkgever..
 • Algemene indruk van de klant.
 • Evalueren.

Stage tot bemiddeling

 • Direct na het evaluatiegesprek zoeken wij samen met de klant een geschikte werkgever.
 • Wij willen hierin de mogelijkheid hebben om een klant stage te laten lopen.
 • De stage moet leiden tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De stage mag niet langer dan zes maanden duren.

Meersporenbeleid

Wij hanteren een flexibele totaal aanpak die in twee delen uiteenvalt. Te weten het “werkfit” maken en/of re-integratietraject. Hiermee voorkomen wij een overlap van activiteiten die zowel bij de Wet Poortwachter als bij de re-integratietrajecten nodig zijn. Dit gebeurt uiteraard in goed overleg. Om een goede indruk te krijgen van een klant heeft Present een aantal bekende instrumenten doorontwikkeld die aansluiten bij de bovengenoemde filosofie. Wij hanteren hierbij het meersporenbeleid.

Dit bestaat uit; de fysieke belastbaarheidtest en het fysieke verbeteringsprogramma, de diagnostische fase, het opstellen van een arbeidsintegratieplan, de aanbodversterking, het “werkfit” maken en/of bemiddelen naar werk, de plaatsingsondersteuning en de nazorg. Elk traject bestaat op zijn beurt weer uit een aantal deeltrajecten.

Fysieke verbetering

De fysieke verbetering van de klanten kunnen parallel lopen aan de bemiddeling en de aanbodversterking, maar zijn niet van toepassing bij ieder klant.

Bij het fysieke verbeteringsprogramma gaan wij uit van:

 • Therapie door erkende fysiotherapeuten.
 • Een programma voor oefeningen, ondersteund door een oefentherapeut.
 • Adviezen voor een aanpassing van de leefstijl.
 • Wijzigen van gedragskenmerken bij het uitvoeren van activiteiten.
 • Adviseren over het bewegingsapparaat bij tillen, zitten, staan, enz.
 • Aan de hand van de uitkomst van de fysieke belastbaarheidstest onderzoeken of de huidige cq. de nieuwe werkplek aangepast moet worden.