Disclaimer

Algemeen

Op de toegang tot en het gebruik van deze website van Present zijn, naast de toepasselijke wetgeving, de volgende bepalingen en voorwaarden van toepassing.

Inhoud

Deze website heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie over Present–Group B.V..

De informatie op deze website is te goeder trouw door Present samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. De informatie dient te allen tijde te worden geverifieerd alvorens op basis hiervan te handelen. Present is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van deze Present website. Present garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up to date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in.

Noch Present, noch de staf, medewerkers van Present zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

Present kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden.

Auteursrechten en handelsmerken

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Present (of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar). Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website(fragmenten) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. Verveelvoudigingen mogen niet worden verkocht met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd, of opgenomen in andere werken, publicaties of websites.

Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven is Present hetzij rechthebbende, hetzij licentienemer.

Persoonlijke informatie

De informatie die tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door Present aangewend bij controle van en toezicht op haar website, alsmede bij de verdere ontwikkeling daarvan.

Present kan informatie over personen die deze website bezoeken, zoals hun naam, bedrijf, branche, postadres en eventuele verdere benodigde informatie, gebruiken bij reacties naar aanleiding van vragen of verzoeken. Dergelijke berichten zijn niet vertrouwelijk.

Toegang tot en gebruik van de Present website is onderworpen aan wetgeving inzake het Internet.

Lelystad, 6 september 2019