Casemanager Ziektebeleid

Casemanager ziektebeleid

Waarom anders

Present biedt maatwerk voor een van tevoren overeengekomen prijs. De meeste Arbodiensten houden zich strikt aan de termijnen die in de wet voorgeschreven staan. Dit leidt vaak tot onnodige vertragingen waardoor werknemers langer thuisblijven. Of ten onrechte, na een gemeld herstel, worden uitgenodigd voor een spreekuurcontrole. Ook komt het voor dat zieke medewerkers, door een afwachtende houding, langer thuisblijven dan strikt noodzakelijk is.

Daarnaast werkt een lang ziekteverzuim drempelverhogend om weer aan het werk te gaan. De meeste werkgevers zijn verzekerd tegen ziekteverzuim maar het niet snel inspelen op ziekteverzuim resulteert in het stijgen van de premies. Kijkend naar de kosten van ziekteverzuim heeft TNO Arbeid, een instituut voor arbeidsomstandigheden, berekend dat de gemiddelde kosten in het eerste ziektejaar per medewerker ca. € 30.000 bedragen.

Kijken wij naar kortdurend verzuim dan gebeurt er momenteel het volgende: de medewerker wordt ziek, er dreigt langdurig verzuim. Na drie weken roept de Arbodienst de medewerker op voor een eerste gesprek van 10 minuten. Na 6 weken komt er een vervolgoproep. Inmiddels is de zieke medewerker 6 weken verder en er is nog niets gebeurd. Ook is de drempel voor terugkomst, na 6 weken, hoog geworden. De belasting voor het overige personeel is groot.

De werkgever heeft een verplichting richting de zieke werknemer. Gezien de grote verantwoordelijkheid van de werkgever voor de hele onderneming, zal hij zich minder bezig kunnen houden met de individuele behoeften van zijn werknemers, bij ziekte. Ook om deze reden is het aan te raden externe expertise in te schakelen.

Waarom Present

Present voert het casemanagement uit in overleg met uw P&O afdeling, het management of een leidinggevende. De werkgever kent de medewerker het best en kan samen met onze casemanager de juiste instrumenten inzetten om een zo snel mogelijke werkhervatting te bewerkstelligen.

Daarnaast biedt Present nog een groot aantal diensten die snel en adequaat ingezet kunnen worden. Hierdoor is het mogelijk flexibel in te spelen op de behoeften van de opdrachtgever tegen een zo laag mogelijke prijs.

De kosten voor alle gewenste diensten worden vooraf in een offerte beschreven. Hierdoor bent u in staat uw kosten aanzienlijk terug te dringen en overzicht in de te maken kosten te krijgen.

Middels rapportage houden wij u op de hoogte over contactmomenten met en vorderingen van de zieke medewerker. Adviezen omtrent de te nemen acties en het initiëren van de verplichte wettelijke stappen staan hierbij centraal. Hierdoor wordt snel gereageerd op mogelijk langdurig verzuim en kan vaak in de tweede week al adequaat worden gehandeld.

Casemanagers van Present zijn multifunctioneel inzetbaar. Zij bekleden binnen onze organisatie vier functies:

  • Casemanager ziekteverzuim.
  • Uitvoeren van re-integratietrajecten. Voor het verstrekken van adviezen beschikken zij over veel kennis van re-integratietrajecten en van de huidige arbeidsmarkt.
  • Begeleiden van WW cliënten die door het UWV aangeleverd worden. Hiervoor hebben zij intensief contact met het UWV (korte lijnen) voor vragen en het oplossen van problemen.
  • Begeleiden van bijstandscliënten. Hiervoor beschikken zij over goede kennis van de sociale wetgeving, zoals die ook van toepassing kan zijn voor de “Wet Poortwachter”.

Ons systeem

Wij beschikken over een zeer doelmatig en volledig geautomatiseerd systeem. Met dit systeem wordt de cliënt gevolgd in iedere actie die hij of zij onderneemt. Daarnaast geeft het systeem aan welke stappen op welk moment genomen moeten worden. Enkele voorbeelden zijn:

  • Acties naar aanleiding van telefoongesprekken.
  • Bevindingen uit individuele gesprekken en de daaruit voortkomende vervolgafspraken.
  • Planning van training en/of bijscholing.
  • Archivering van alle relevante correspondentie met de cliënt en opdrachtgever.

Dit alles maakt het mogelijk snel en duidelijk inzicht te krijgen in de vorderingen van de cliënt. Verder leent het systeem zich uitstekend voor een snelle en correcte rapportage naar de opdrachtgever.